HAZARDTÜRK
HOŞGELDİNİZ BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN LÜTFEN ÜYE OLUNUZ

HAZARDTÜRK

DOĞAL AFETLER,ARAMA KURTARMA,YANGIN,KBRN (NBC), İLKYARDIM,ASTROLOJİ PAYLAŞIM PORTALI
 
AnasayfaAnasayfa  SSSSSS  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yapGiriş yap  

Paylaş | 
 

 M.G.K VE M.G.K GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Misafir
MisafirMesajKonu: M.G.K VE M.G.K GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU   Perş. Ara. 23, 2010 1:08 pm

Kanun Numarası : 2945

Kabul Tarihi : 9/11/1983

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 859


BİRİNCİ KISIM

Amaç ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; Milli Güvenlik Kurulunun kuruluş, görev, çalışma esas ve usulleri ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat, görev, yetki, çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2 – Bu Kanunda geçen,

a) Milli Güvenlik; Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasını,

b) Devletin Milli Güvenlik Siyaseti; milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacı ile Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti,

İfade eder.

İKİNCİ KISIM

Milli Güvenlik Kurulu


BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

Kuruluş

Madde 3 – Anayasanın 118 inci maddesi gereğince Milli Güvenlik Kurulu kurulmuştur.

(Değişik: 15/1/2003-4789/1 md.) Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet,Millî Savunma,İçişleri, Dışişleri bakanları, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanları ve Jandarma Genel Komutanından oluşur.

Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi ve görüş alınabilir.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri toplantılara katılır, fakat oylamaya katılamaz.

Görevler

Madde 4 – (Değişik: 30/7/2003-4963/24 md.)

Millî Güvenlik Kurulu, 2 nci maddede belirtilen millî güvenlik ve Devletin millî güvenlik siyasetine ilişkin tanımlar çerçevesinde Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda tavsiye kararları alır ve gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş tespit eder; bu tavsiye kararlarını ve görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirir. Başbakan, Millî Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi için bir Başbakan yardımcısını görevlendirebilir.İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Usulleri

Kurulun toplanması

Madde 5 – (Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4963/25 md.) Kurul, iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde Kurul, Başbakanın teklifi üzerine veya doğrudan Cumhurbaşkanının çağrısı ile de toplanır.

Kurul toplantıları Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılır. Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlar Kurula Başbakan başkanlık eder.

Gündem

Madde 6 – Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Gündemin hazırlanmasında Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınır.

Kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, Başbakanın da görüşünü alarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri vasıtasıyla Cumhurbaşkanına iletilir.

Kararlar

Madde 7 – Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Kurul kararları, Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kurulunda görüşülmek üzere Başbakanlığa, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından gönderilir.

Kararların Bakanlar Kurulunda görüşülmesi

Madde 8 – Milli Güvenlik Kurulu kararları, Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu gündemine öncelikle alınmak suretiyle görüşülür ve gerekli kararlar alınır.

Kararların dağıtım ve takibi

Madde 9 – (Mülga: 30/7/2003-4963/35 md.)

Görüşme tutanakları

Madde 10 – Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir.

Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel Sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıklanamaz ve yayınlanamaz. Kararlar Milli Güvenlik Kurulunun vereceği karara göre açıklanabilir veya yayınlanabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Genel Sekreterlik

Madde 11 – Başbakana bağlı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatı kurulmuştur.

Genel Sekreterliğin birimleri

Madde 12 – Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği; Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları, Genel Sekreterlik bürosu ile aşağıda belirtilen birimlerden oluşur.

a) Hukuk Müşavirliği,

b) Ana Hizmet Birimleri başkanlıkları,

c) Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı.

Ana Hizmet Birimleri başkanlıkları Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile kurulur.

Ana Hizmet Birimleri dışında gerekli görüldüğünde görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile geçici hizmet birimleri, özel ihtisas ve araştırma komisyonları, Genel Sekreterlik Teşkilatı içinde veya dışında özel eğitim, planlama ve uygulama birimleri kurulabilir. Bunların hizmet ve çalışma sürelerinin uzatılması aynı usule bağlıdır.

Genel Sekreterlik birimlerinin kuruluş, görev ve yetkileri ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Yetkiler

Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri (1)

Madde 13- (Değişik: 30/7/2003-4963/26 md.)

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği;

a) Millî Güvenlik Kurulunun sekreterlik hizmetlerini yürütür,

b) Millî Güvenlik Kurulunca ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirir.

Genel Sekreterliğin yetkileri

Madde 14 – (Mülga: 30/7/2003-4963/35 md.)ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel

Genel Sekreter

Madde 15 – (Değişik: 30/7/2003-4963/27 md.)

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır. Söz konusu atamanın, Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları arasından yapılmasının öngörülmesi hâlinde Genelkurmay Başkanının olumlu görüşü alınır.

Diğer personel

Madde 16 – Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği teşkilatında görev alacak personel;

a) Genel Sekreterlik kadrolarına atanacaklardan,

b) Sözleşmeli personelden,

c) Silahlı Kuvvetlerden Genel Sekreterlikte görevlendirileceklerden,

–––––––––––––

(1) Bu maddenin başlığı „Genel Sekreterliğin görevleri iken“, 30/7/2003 tarihli ve 4963 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir

d) 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların personelinden, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi ve Başbakanın onayı ile Genel Sekreterlikte görevlendirilenlerden,

Oluşur.

Genel Sekreterlikte birinci derece kadrolara Genel Sekreterin inhası üzerine ortak kararla, 2 - 4 üncü derece kadrolara Genel Sekreterin teklifi üzerine Başbakanın onayı ile, 5 - 15 inci derece kadrolara Genel Sekreterin onayı ile atama yapılır.

Genel Sekreterlik kadrolarında görevli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyulması halinde atamaya ilişkin talep Başbakanlığa bildirilir. Başbakanlık bunların atanacakları kurum ve kuruluşları tespit eder. İlgili kurum ve kuruluşlar atama işlemlerini genel hükümlere göre yaparlar.

(Mülga son fıkra: 10/12/2003 - 5017/1 md.)

Özel hükümler

Madde 17 – Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personeli aşağıdaki özel hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kadroları (....)(1) genel hükümlere uygun olarak tesbit edilen ek göstergeleri ile birlikte Genel Sekreterin teklifi ve Başbakanın onayı ile ihdas edilir veya kaldırılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen zam ve tazminatlara ilişkin ek madde gereğince, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personelinin görev ve kadro unvanları esas alınarak kimlere ne oranda ödeme yapılacağı; tespit olunan azami miktar ve oranları geçmemek üzere Genel Sekreterin teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenir.

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilecekler, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince müştereken tespit edilir. Subay ve astsubayların Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilmelerinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre işlem yapılır.

160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların personelinden çalıştırılmalarına ihtiyaç duyulanlar, esas görevlerine ait bütün hakları saklı kalmak, aylık ve diğer özlük haklarını da bağlı bulundukları yerlerden almak ve disiplin, izin ve sicil bakımlarından Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı bulunmak şartıyla Başbakan tarafından gerekli görüldüğü sürece bu teşkilatta çalıştırılabilir.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde yukarıdaki 4 ve 5 inci fıkralara göre görevlendirilen personele, kendi kurumlarınca ödenen zam ve tazminatlar toplamı, Genel Sekreterlikteki emsali personele üçüncü fıkra uyarınca yapılan ödemeler toplamından az olduğu takdirde aradaki fark bu personele Genel Sekreterlik bütçesinden tazminat olarak ödenir.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalıştırılacak sözleşmeli personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesindeki şartlar aranmaz. Bunların istihdam şekli, sözleşme esasları, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tavanı aşmamak üzere alacakları en az ve en çok ücretleri ile sosyal haklarına ait esaslar yönetmelikle düzenlenir. (Ek : 8/4/1990 - KHK - 417/1 md.) Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.


(1) Bu arada yer alan “gizli olup,“ ibaresi, 10/12/2003 tarihli ve 5017 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği personelinden, Genel Sekreterin teklifi ve Başbakanın onayı ile gerekli görülenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince giyecek yardımı yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usulleri ve Çeşitli Hükümler

Çalışma düzeni

Madde 18 – Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, bu Kanun ile diğer kanun ve mevzuatla verilen görevleri kendi teşkilatı ve gerektiğinde diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da müştereken yürütür.

İç çalışma düzeni ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin bakanlık, kurum ve kuruluşlarla çalışma ve ilişkileri yönetmelikle düzenlenir.

Bilgi ve belgeler

Madde 19 – (Mülga: 30/7/2003-4963/35 md.)

Genel Sekreterlik bütçesi

Madde 20 – Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Genel Bütçeye dahildir. Gizli hizmet giderleri için bütçeye ayrıca ödenek konulur. Genel Sekreter bu ödeneğin sarfından Başbakana karşı sorumludur.

Yönetmelik

Madde 21 – Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ile kanunda belirtilen konular Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından hazırlanarak, Milli Güvenlik Kurulunda görüşülen ve Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen (....)(1) bir yönetmelikle düzenlenir.

Bu yönetmelik Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konur.

Kaldırılan hükümler

Madde 22 – 11 Aralık 1962 tarihli ve 129 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Yürürlükten kaldırılan 129 sayılı Kanuna göre görev yapan Milli Güvenlik Kurulu tarafından verilen ve uygulamaları devam eden kararlarla, Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen Milli Siyaset kararlarının uygulanmasına, bu Kanuna göre yeniden düzenlenen Milli Güvenlik Kurulunun alacağı değişiklik veya kaldırma kararları yürürlüğe girdiği tarihe kadar devam edilir.

Geçici Madde 2 – 21 inci maddeye göre çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, 129 sayılı Milli Güvenlik Kurulu Kanunu uyarınca çıkarılmış yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 3 – Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin mevcut teşkilatı ve personel kadroları bu Kanun hükümlerine göre yeniden düzenlenir. Halen Genel Sekreterlikte görevli olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar personeli ile sözleşmeli çalışanlar dahil bütün personel, yeni kadro ve statüleri ile Genel Sekreter tarafından teşkilatta görevlendirilebilir veya 14 üncü maddeye uygun olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilir.


(1) Bu arada yer alan “’Gizli’ gizlilik dereceli“ ibaresi, 10/12/2003 tarihli ve 5017 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 4- (Ek: 30/7/2003-4963/28 md.)

Bu Kanunla 9.11.1983 tarihli ve 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda öngörülen düzenlemelere uygun olarak, 2945 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde gösterilen esaslar çerçevesinde bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yönetmelik çıkarılır.

Yürürlük

Madde 23 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

2945 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTEKanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

_________ ________________________________________________________ ___________KHK-417 — 11/4/1990

4789 — 18/1/2003

4963 — 7/8/2003

5017 — 17/12/2003Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
M.G.K VE M.G.K GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
HAZARDTÜRK :: AFAD :: KANUNLAR-
Buraya geçin: